Jak dokonać egzekucji alimentów przez komornika?
Porady

Jak dokonać egzekucji alimentów przez komornika?

Alimenty to świadczenie zasądzone przez sąd, najczęściej na rzecz dziecka, choć zdarza się również, że do obowiązku finansowego zobowiązane są też dzieci na rzecz jednego ze swoich rodziców. Wysokość miesięcznej kwoty alimentów ustalana jest zgodnie z potrzebami osoby wnoszącej o alimenty, jak i możliwościami płatnika. Co zrobić, gdy uchyla się on od płacenia alimentów?

Pomoc u komornika

Jedną z najskuteczniejszych metod odzyskania należności alimentacyjnych jest zwrócenie się do komornika o pomoc. W tym celu należy złożyć wniosek u komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dokument powinien zawierać dane wierzyciela, czyli osoby będącej przedstawicielem ustawowym dziecka, kwotę zaległych alimentów wraz z odsetkami oraz orzeczenie sądu o przyznaniu alimentów (tytuł wykonawczy). Złożenie takiego wniosku powinno odbywać się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Osoba składająca wniosek nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Jak dokonać egzekucji alimentów przez komornika?

Egzekucja komornicza

Klauzula wykonalności (orzeczenie o zasądzeniu alimentów) oznacza, że ma ona tytuł wykonawczy. Orzeczenie sądu jest wobec tego wykonalne natychmiast, a wierzyciel nie musi czekać na jego uprawomocnienie się.

Zadaniem komornika jest w pierwszej kolejności ustalenie majątku dłużnika. Jeśli wniosek o egzekucję alimentów nie zawiera danych dłużnika, zadaniem komornika jest ustalenie jego miejsca zamieszkania oraz uzyskanie informacji dotyczącej miejsca pracy. Komornik może to zrobić przy pomocy policji, może skierować też stosowne zapytania do ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz innych niezbędnych jednostek administracyjnych.

Zajęcie komornicze

Po ustaleniu majątku dłużnika, komornik może przystąpić do jego zajęcia. Zazwyczaj jest to zajęcie wynagrodzenia – komornik przejmuje 60% pensji, niezależnie od jej wysokości. Możliwe jest także zajęcie konta bankowego. W obydwóch przypadkach nie ma zastosowania kwota wolna od potrąceń (jeśli dłużnik zatrudniony jest na umowę o pracę), zatem komornik jest uprawniony do zajęcia nawet 100% wynagrodzenia.

Komornik jest uprawniony również do zajęcia przedmiotów, które znajdują się w posiadaniu dłużnika lub osób z nim zamieszkujących (o ile nie udowodnią one, że owe przedmioty należą do nich). Egzekutor może zająć wartościowe przedmioty, takie jak urządzenia AGD, pojazdy, wyposażenie mieszkania. Nie może jednak pozbawić dłużnika sprzętów niezbędnych do życia – będzie to np. lodówka, odkurzacz czy kuchenka.

Dłużnik ponosi wszelkie koszty postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowego – zostaną one doliczone do długu alimentacyjnego. Jeśli niemożliwe jest wyegzekwowanie alimentów od dłużnika, wierzyciel powinien udać się do ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy rozpoczną procedurę wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

komornik Warszawa Wola podejmuje wiele środków, których celem jest ściągnięcie zasądzonych należności. W przypadku złośliwego uchylania się dłużnika, komornik ma prawo skierować wniosek do prokuratury.

Zobacz więcej podobnych postów